top of page

Ochrana osobních údajů

1) Základní ustanovení 

 

a) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Dine4Fit, a.s., IČ 25766937
se sídlem Škroupova 631, Hradec Králové, Česká republika (dále jen: „správce“). 

 

b) Kontaktní údaje správce jsou 

adresa: Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

email: info@support.kaloricketabulky.cz

 

c) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované
nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například email, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské identity této fyzické osoby

 

d) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

a) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a 


b) Správce zpracovává pro dále uvedený účel Váš email a telefonní kontakt v jejich oznámeném formátu, jméno a příjmení a Vaši pracovní pozici, což je nezbytné pro zaslání ukázkových analýz a podrobných informací on-line datového nástroje Dinelytics 


c)Správce zpracovává na provozovaném webu soubory cookies a v mobilních aplikacích identifikátory zařízení, jakožto síťové identifikátory 

3) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

 

a) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
 

i. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání informací o on-line datovém nástroji Dinelytics, jeho funkcích, aktualizacích a tipech na práci s daty a analýzami s výjimkou šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
a ve smyslu bodu 47 preambule GDPR 
ii. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (tj. za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky) 
iii. Váš souhlas se sbíráním údajů souborů cookies jako síťových identifikátorů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 
iv. Váš souhlas s použitím vašeho emailového a telefonního kontaktu v jejich oznámeném formátu, Vašeho jména a příjmení a Vaší pracovní pozice podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 

 

Důsledkem neposkytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů tam, kde je zákonným důvodem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, je, že osobní údaje, které měly být zpracovávány na základě souhlasu, nebudou zpracovávány.
 

b) Účelem zpracování osobních údajů je 


i. umožnění Vašeho přístupu k ukázkovým analýzám a podrobným informacím on-line datového nástroje Dinelytics
ii. tyto údaje jsou nutným požadavkem pro zajištění přístupu k ukázkovým analýzám, viz. výše.
iii. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (přímý marketing)
iv. měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek a mobilních aplikací 
v. ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, a to na základě sbírání údajů souborů cookies 

4) Doba uchovávání údajů 

 

a) Správce uchovává osobní údaje maximálně po dobu 5 let od vyžádání zaslání ukázkových analýz a podrobných informací on-line datového nástroje Dinelytics
b) Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu 
c) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže 

5) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

a) Příjemci osobních údajů jsou osoby 
i. zajišťující provozování služby (například poskytovatel hostingu serverů správce) 
ii. podílející se na realizaci jednorázových nebo pravidelných plateb na základě objednávky placených služeb správce 
(např. provozovatelé platebních bran) 
iii. zajišťující marketingové služby pro on-line datový nástroj Dinelytics (například poskytovatel e-mailingových služeb) 

 

b) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6) Vaše práva

 

a) Za podmínek stanovených v GDPR máte 
i. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
ii. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
iii. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
iv. právo vzít zpět souhlas k užívání souborů cookies pro marketingové účely pomocí postupu popsaného na stránce https://www.kaloricketabulky.cz/cookies 
v. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
vi. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
vii. právo odvolat souhlas se zpracováním (tento postup se neuplatní u práva vzít zpět souhlas – viz výše), a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení), 
viii. právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR. 

 

b) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

7) Podmínky zabezpečení osobních údajů

a) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů


b) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť 


c) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

8) Závěrečná ustanovení 

a) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při vytváření požadavku  na zaslání ukázkových analýz a podrobných informací on-line datového nástroje Dinelytics. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete,  že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů  a že je v celém rozsahu přijímáte 
 

b) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách 
a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Subjekt údajů má právo vyjádřit nesouhlas se změnou podmínek, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení). Vyjádří-li subjekt údajů nesouhlas se změnou podmínek, správce nebude schopen osobní údaje dále zpracovávat. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2023

bottom of page